แจ้งเบาะแส


 
กรุณาระบุ
1. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
2. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา
  • กรุณาระบุวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ชื่อ ตำแหน่ง สังกัดผู้ถูกร้องเรียน หลักฐานเชิงประจักษ์ (ถ้ามี) และผลกระทบหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ต้องเป็นพฤติการณ์ที่ชัดแจ้งพอต่อการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โดยผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน
  • กรณีต้องการติดตามเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุ e-mail เพื่อใช้ในการ Login ในช่อง “ติดตามผล”