ความเป็นมา
ท่านสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT2) กระทำการ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ในองค์กร หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT2) กระทำการทุจริต โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่าน เป็นความลับอย่างที่สุด และดำเนินการอย่างรัดกุม ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT2) จะไม่รับพิจารณาการร้องเรียน/กล่าวหาที่ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งพอที่ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ โดยช่องทางนี้ จะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า หรือการให้บริการ